Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rozp. o ocenianiu- egzaminy semestralne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Agnieszka N25-11-2010 08:58:57   [#101]
Ja się zastanawiam jak tą obecność weryfikować. Kto ma ja weryfikować - nauczyciel danego przemiotu? Wtedy musieliby chyba mieć podwójne notatki z obecności? Jeśli mamy np. 500 słuchaczy to ogromna praca spradzenie samej frekwencji; Oprócz tego w szkole policealnej zaocznej kiedy nie mam zawsze na każdym zjeździe opiekuna grupy a nauczyciele pracują tylko weekendowo jest to praktycznie nie do zrobienia:( I druga sprawa to w jaki sposób poinformować słuchacza, że się go nie dopuści do egzaminu?
bosia25-11-2010 09:17:39   [#102]
opiekun semestru przedstawia takie dane
bogna26-11-2010 23:38:10   [#103]

jak myslicie...

w szkole ustalono tak organiację egzaminów semestralnych,

że egzamin pisemny odbywa się na ostatnich zajęciach z przedmiotu w semestrze;

słuchacz balansuje na pograniczu 50% obecności,

bez tej 1 godziny egzaminacyjnej ma poniżej 50% obecności,

z godziną egzaminacyjną ma już powyżej 50% obecności;

powinien być dopuszczony do egzaminu semestralnego czy nie?

Grażyna Copik29-11-2010 08:50:42   [#104]

witam

moim zdaniem nie można przeprowadzać egzaminu w trakcie godzin przeznaczonych na zajęcia więc sprawa byłaby "czysta".

Mam pytanie -czy Waszym zdaniem zorganizowanie zajęć dodatkowych dla słuchaczy z przedmiotów gdzie braknie im 50% obecności jest zgodne z prawem?Takie rozwiązanie zaproponował organ prowadzący.

Jacek W29-11-2010 09:48:01   [#105]

bogna: liczyłbym wg dnia ustalania oceny dopuszczeniowej, ale zawsze o 1 godzinę na korzyść słuchacza można się pomylić ;)

Grażyna: moim zdaniem nie można przeprowadzać egzaminu w trakcie godzin przeznaczonych na zajęcia - dlaczego? Z odpowiedzi MEN na pytanie 5 wynika, że jednak można.

Jacek W29-11-2010 13:52:05   [#106]
Teraz moje pytanie - co bedziecie wpisywać w miejscu na ocenę "dopuszczeniową" słuchaczom, którzy nie spełnili warunku 50% obecności - nieklasyfikowany?
bosia29-11-2010 13:59:42   [#107]

tak wygląda

zgodnie z §17.16-obowiązuje też w zaocznych

Jacek W29-11-2010 15:06:45   [#108]

Ciąg dalszy - a w miejscu na wynik egzaminu semestralnego?

Agnieszka N29-11-2010 16:41:29   [#109]
W przypadku szkół zaocznych nie ma oceny "dopuszczeniowej". Warunkiem dopuszczenia jest pozytywne zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% obecność wiec wg mnie "nielkasyfikowany" wpiszemy w miejscu oceny z egzaminu i oceny ostatecznej.
post został zmieniony: 29-11-2010 16:41:47
Jacek W29-11-2010 19:52:31   [#110]
Moje pytanie dotyczy szkoły stacjonarnej, a nie zaocznej.
AliB06-12-2010 13:50:50   [#111]
Czy prace pisemne słuchaczy z egzaminów semestralnych trzeba dołączać do ich arkuszy ocen? Jeśli nie, to jakie są zasady ich przechowywania? 
rzewa06-12-2010 18:44:29   [#112]

nie

a zasady takie jakie określicie w szkole -> instrukcja kancelaryjna

bogna03-01-2011 16:56:52   [#113]

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1778%3Akomunikat-dotyczcy-nowelizacji-przepisow-rozporzdzenia-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-suchaczy-oraz-przeprowadzania-sprawdzianow-i-egzaminow-w-szkoach-publicznych-w-zakresie-dotyczcym-szko-dla-dorosych&catid=55%3Aksztacenie-zawodowe&Itemid=80

Komunikat dotyczący nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w zakresie dotyczącym szkół dla dorosłych Dodany: 2 grudnia 2010

Przepisy wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046) weszły w życie 1 września 2010 roku i dotyczą wszystkich słuchaczy szkół dla dorosłych, w tym również słuchaczy kontynuujących naukę.

 

Istotne zmiany w rozdziale 3: Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych

 

Egzaminy semestralne

 

Zrównanie zasad klasyfikowania we wszystkich szkołach dla dorosłych kształcących zarówno w formie stacjonarnej jak i w formie zaocznej. Podstawą klasyfikowania słuchaczy są egzaminy semestralne (§ 24 ust.1).

 

Poszczególne egzaminy semestralne przeprowadza się po zakończeniu realizacji treści programowych przewidzianych w ramach danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych/konsultacji. Ponieważ pojęcie sesji egzaminacyjnej, jako wyodrębnionej części roku szkolnego, w przepisach prawa dotyczących szkół dla dorosłych nie funkcjonuje, realizacja danych zajęć edukacyjnych obejmuje także egzamin semestralny. Nauczyciele przeprowadzają egzaminy semestralne z poszczególnych zajęć edukacyjnych objętych egzaminem w ramach obowiązkowego wymiaru godzin.

 

Obowiązek uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych/konsultacjach

 

Wprowadzenie dla słuchacza obowiązku uczestnictwa w co najmniej 50% zajęć edukacyjnych i konsultacji (§ 24 ust. 2 i 4), bez potrzeby  usprawiedliwiania ewentualnych nieobecności.

 

Słuchacz został zobligowany do uczestnictwa w co najmniej połowie czasu przeznaczonego na obowiązkowe zajęcia edukacyjne/konsultacje. Kształcenie on-line może być prowadzone równocześnie jako  wspomagające i uzupełniające proces dydaktyczny.

 

Dopuszczanie do egzaminu semestralnego

 

W szkołach kształcących w formie stacjonarnej, obok wymogu uczestnictwa w 50% zajęć edukacyjnych, sformułowany został wymóg uzyskania z tych zajęć ocen uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania (§ 24 ust. 2).

 

Szczegółowe zasady dotyczące ustalenia oceny stanowiącej podstawę dopuszczenia słuchacza do egzaminu precyzuje wewnątrzszkolne/przedmiotowe ocenianie.

 

Skreślenie z listy słuchaczy

 

Wprowadzenie mechanizmu skreślenia słuchacza z listy słuchaczy w przypadku opuszczenia w danym semestrze więcej niż 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania lub obowiązkowe konsultacje lub w przypadku niezdania egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania (§ 25a ust. 1).

 

Słuchaczowi niepełnoletniemu, podlegającemu obowiązkowi szkolnemu/nauki należy umożliwić kontynuację uczenia się. W systemie oświaty istnieje możliwość uzyskania wykształcenia również w trybie eksternistycznym. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą uczęszczać na zajęcia do szkoły, mają możliwość przystąpienia do egzaminów eksternistycznych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. nr 179, poz. 1273).

 

Powtarzanie semestru

 

Wprowadzenie możliwości powtórzenia semestru przez słuchacza jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole, wyłącznie na jego pisemny wniosek uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych (§ 25a ust. 3).

 

Powyższa zmiana, polega na ograniczeniu możliwości powtarzania semestru więcej niż raz w okresie kształcenia w danej szkole. Celem jej jest podniesienie efektywności kształcenia oraz przeciwdziałanie umieszczaniu na listach słuchaczy, którzy nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne.

 

Jednocześnie w § 25a ust. 4 zagwarantowanie możliwości ponownego powtórzenia semestru, poprzedzone wyrażeniem opinii przez radę pedagogiczną.

 

Dzięki temu słuchacz będzie miał szansę ukończenia szkoły mimo przypadków losowych. 

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

W szkołach dla dorosłych nie ma możliwości zdawania przez słuchacza egzaminów klasyfikacyjnych w związku z nieobecnością na zajęciach edukacyjnych. Przywołany w § 23 rozporządzenia § 17 ust. 7-10 reguluje kwestie formy, ustalania terminu oraz osoby przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 26, poz. 232), tj. w przypadku słuchacza przechodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej.

 

Termin egzaminów: przeprowadzanego w terminie dodatkowym i poprawkowego

 

Zmiana terminu zdawania w semestrze wiosennym egzaminu semestralnego, do którego słuchacz nie przystąpił z przyczyn usprawiedliwionych (§ 24b ust. 2) oraz egzaminu poprawkowego (§ 28 ust. 3) na nieprzekraczający 31 sierpnia, czyli do końca roku szkolnego.

 

Regulacje dotyczące sytuacji szczególnych

 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. nr 17, poz. 78 z późn. zm.), szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów oraz jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla kobiety, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. 

 

W przypadku słuchaczki, która znalazła się w sytuacji opisanej w powyższej ustawie, indywidualnie ustala się zasady uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych/konsultacjach, z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa.

 

Dokumentacja

 

Wprowadzenie egzaminów jako podstawy klasyfikowania w szkołach dla dorosłych nie wiąże się ze zmianami w zakresie wydawanych przez szkołę druków oraz prowadzonej dokumentacji. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. nr 23 poz.225 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97 poz.624) obowiązują w dotychczasowym brzmieniu.

 

*   *   *   *   *

 

Szczegółowe regulacje dotyczące organizacji pracy szkoły dla dorosłych, w tym trybu przeprowadzania egzaminów semestralnych, określa statut szkoły. 

STAN1703-01-2011 17:21:00   [#114]

WITAM 

Pytanie moje nie dotyczy bezpośrednio egzaminów semestralnych w szkołach dla dorosłych, ale raczej dokumentacji przebiegu nauczania słuchacza.

Jeżeli słuchacz uzyska oceny pozytywne z egz. sem sprawa ich wpisania do arkusza oc. jest oczywista.

Jak jednak postąpić, udokumentować przebieg naucz. ( w dzienniku i arkuszu ocen ) słuchacza, który np. z jednego lub więcej przedmiotów miał frekwencję poniżej 50% i oczywiście nie mógł przystąpić ze wszystkich przedmiotów do egz. sem. Czy w takiej sytuacji wpisujecie :

1. We wszystkich rubrykach dziennika i arkusza ocen  nieklasyfikowany.

2. Wszystkie rubryki dziennika i arkusza ocen zostają wykreskowanie.

3. Inne wyjście ?



Jacek W04-01-2011 08:57:50   [#115]

Moim zdaniem "nieklasyfikowany" we wszystkich rubrykach.

I teraz pytanie - RP podejmuje uchwałę w sprawie klasyfikacji i dyrektor skreśla - no właśnie - stosując art. 39 ust. 2 UoSO? Wszak w art. 3 pkt 11 pisze, że "ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków"?

AliB28-01-2011 11:38:15   [#116]

 Mam takie pytanie:

słuchacz TU stacjonarnego w ubiegłym roku szkolnym nie zaliczył semestru VI i zwrócił się z prośbą o powtarzanie go (uzyskał zgodę). Czy można go dopisać bez problemów do zaczynających obecnie sem. VI, skoro sem. V zaliczał nie na podstawie egzaminów semestralnych, bo wtedy ich jeszcze nie było?

rzewa28-01-2011 12:26:00   [#117]

można

ma zaliczony sem V zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, zatem obecnie ma prawo znaleźć się na sem. VI

AliB31-01-2011 14:39:46   [#118]
Dzięki za odpowiedź!
honorata13-01-2012 15:30:38   [#119]

Witam

A ja mam problem ze słuchaczką w zagrożonej ciąży, która złożyła podanie o przedłużenie terminu zaliczenia semestru. Jest zapisana na V semestr w klasie maturalnej. W jaki sposób wpisać do dokumentów, że otrzymała urlop, który należy się jej na podstawie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego itd...?

Jeśli macie jakieś szersze rozwiązania w tym zakresie, to PROSZĘ!!! o przesłanie.

Pozdrawiam


Jacek W23-09-2013 13:24:20   [#120]

Czy sporządzacie jakieś protokoły egzaminów semestralnych?

rzewa23-09-2013 14:21:23   [#121]

tak

protokół jest jeden dla słuchaczy z danego oddziału zdających konkretnego dnia (lub w konkretnych dniach jeśli egzamin ma 2 części) i zawiera: pieczęć nagłówkową szkoły, tytuł (protokół egzaminu semestralnego), nazwę przedmiotu, datę egzaminu (jeśli egzamin ma dwie części ustną i pisemną protokół jest jeden ale zawiera obie daty), nazwisko egzaminatora, nazwiska i imiona zdających nr wylosowanego zestawu (dot. egz ustnego) ocenę (z obu lub z jednej części egzaminu), ocenę ostateczną z egzaminu oraz podpis egzaminatora jak również podpis dyrektora, zatwierdzającego protokół.

Jacek W23-09-2013 19:27:22   [#122]

a jeszcze podstawa prawna plizz?

rzewa23-09-2013 19:57:05   [#123]

mój statut

:-))

Jacek W23-09-2013 20:20:16   [#124]

pytam, bo dowiedziałem się, że niektóre ko wymagają takich protokołów, a w rozporządzeniu podstawy prawnej jakoś znaleźć nie mogę

AnJa23-09-2013 20:21:27   [#125]

miałem bardzo podobnie jak u rzewy

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]