Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Uzasadnienie aktu nadania kontraktowego
strony: [ 1 ]
Jacek14-07-2004 12:48:03   [#01]

Wracam do wątku http://www.oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=3172&fs=0&st=0 w sprawie treści, które powinno zawierać uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela w naszym przypadku kontraktowego.

Z przepisów oświatowych nie wynika co w treści uzasadnienia powinno sie znaleźć. Propozycje, które zawieraliśmy w wątkach na forum były różne od szczegółowego wypisywania na podstawie jakich dokumentów decyzja została podjęta (dyplomu ukończenia studiów, zaświadczenia o akceptacji komisji, pozytywnej oceny dorobku zawodowego) do bardzo ogólnikowego w stulu "Na podstawie przedłożonych dokumentów  stwierdzam, że posiada Pani kwalifikacje o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1  Karty Nauczyciela, odbyła Pani staż zakończony pozytywną ocena dorobku zawodowego oraz uzyskała akceptację Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego."

Patrząc na problemy, które się pojawiają na różnych szczeblach awansu co do prawidłowej decyzji o nadaniu kolejnego stopnia awansu podnoszę dyskusję jak pisać uzasadnienie by było ono zgodne z przepisami i jednocześnie dawało wyczerpującą informację by kolejny dyrektor, który zatrudnia czy też komisja na wyższy stopień awansu nie zakwestionowała wydanego wcześniej aktu. Oczywiście zdarzy się, że mimo szczegółowego uzasadnienia, ktoś i tak podjął decyzje niezgodnie z prawem ale będzie to przynajmniej czarno na białym.

Przykład: nauczyciel kontraktowy przychodzi z podaniem o pracę, dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje, świadectwem pracy oraz aktem nadania kontraktowego,  itp. Analizując złożone dokumenty stwierdzam, że kwalifikacje ma ale akt nadania stopnia kontraktowego wydaje sie nadany niezgodnie z obowiązującymi przepisami bo w momencie jego wydawania nie miał wystarczających kwalifikacji (to moje zdanie). Uzasadnienie do aktu nadania jest właśnie bardzo ogólnikowe czyli takie jak wkleiłem na niebiesko, więc nie mam podstaw do weryfikacji jedynie pozostaje analiza przebiegu pracy na podstawie świadectw pracy i dat wydania dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje. Wiem, że takie "kwiatki" wychodzą np. na posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych na dyplomowanego. I największy problem ma nauczyciel bo święcie przekonany, że kolejny stopień awansu będzie miał za sobą a tu okazuje się, że nieprawnie miał nadany wcześniejszy stopień awansu, czyli jest nieważny zgodnie z art. 9h ust. 2 - KN.

Moim zdaniem uzasadnienie wydania aktu nadania (niech to będzie na oddzielnej kartce, ale ważne z samym aktem) winno być szczegółowo opisane na jakiej podstawie dyrektor podjął decyzję. Przecież takich decyzji wydajemy w szkole więcej, choćby o zwolnieniu z wf gdzie powołujemy się w uzasadnieniu oprócz podstaw prawnych na zwolnienie lekarskie z dnia ........ stwierdzające brak możliwości uczestnictwa w zajęciach wf ze względu na stan zdrowia. I można przytaczać więcej przykładów gdzie uzasadnienia sa dość szczegółowe a przynajmniej konkretne. Zresztą sama decyzja administracyjna, która jest akt nadania stopnia awansu zawodowego, winna zawierać konkretne wskazania na podstawie, których ją podjęto (wklejam odpowiednie zapisy KPA)

Art. 107. § 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

Co myślicie???

Jacek15-07-2004 12:30:47   [#02]

Nikt sie nie odzywa więc wkleję przykład uzasadnienia, może zachęcę do dyskusji :-))

UZASADNIENIE

DO AKTU NADANIA STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PANI .........................................

 

 

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzam, że:

 

  1. Wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 118 z późniejszymi zmianami) spełnia Pani na podstawie poświadczonej kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie ................................... podpisanego przez rektora ..................................................................................................
    w ........................ (Nr .................... z dnia ....................................)

 

  1. Odbyła Pani staż zgodnie z art. 9c ust 1 pkt 1 oraz ust. 3 ww. ustawy zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego wydaną na podstawie art. 9c ust. 6 i 8 przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Puławach z dnia 21 czerwca 2004r. (PG3. 11211a/163/04).

 

  1. Po złożeniu przez Panią w dniu 21 czerwca 2004r. wniosku (Nr 1/2004), dokonano analizy formalnej dokumentacji załączonej do wniosku oraz została powołana na podstawie art. 9g ust. 1 ustawy, Komisja Kwalifikacyjna, która przeprowadziła w oparciu o § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2000r. Nr 70, poz. 825 z późniejszymi zmianami) postępowanie i rozmowę kwalifikacyjną w wyniku czego uzyskała Pani w dniu 5 lipca 2004r. zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia, akceptację komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego, co zawarte jest w protokole z posiedzenia oraz zaświadczeniu o akceptacji komisji kwalifikacyjnej (PG3.11211a/245/04) wydanym zgodnie z art. 9g ust. 9 ustawy.

 

 

Wobec powyższych faktów i przedstawionych dowodów wypełniła Pani warunki niezbędne do nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, które określone są w art. 9b ust. 1 ustawy przywołanej na wstępie.

agabu15-07-2004 19:22:48   [#03]

Podoba mi się to co proponujesz

Przkopiuję, bo będę potrzebowała za rok. Wydając pierwsze akty wypisywałam po prostu dokumenty z zaświadczeniem o akceptacji na końcu, ale tak jak napisałeś jest chyba lepiej. Pozdrawiam :-))
Maria Anna15-07-2004 20:37:17   [#04]
 Tylko że komisja powinna nazywać się - EGZAMINACTJNA - zgodnie z Rozporządzeniem o awansie :

§ 9.

  1. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień awansu zawodowego:

1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,

2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 3 ust. 2.

  1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego:

1) dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego,

2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 4 ust. 2.

  1. Komisja kwalifikacyjna bada i ocenia dokumentację przedstawioną przez nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Maria Anna15-07-2004 20:39:53   [#05]
 Sorry, to ja myślałam, ze chodzi o kontraktowego już !!!
zgredek16-07-2004 16:40:16   [#06]
Jacek

nie czytałam wcześniej Twojej propozycji, ale napisałam uzasadnienie prawie identyczne

czyli jak dwie osoby niezależnie cóś tworzą - to może to ma ręce i nogi?;-))))))))))))

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]