Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kto z Was przerabiał indywidualny tok nauki ?
strony: [ 1 ][ 2 ]
krystyna08-09-2004 18:23:15   [#01]

Do I kl. gimn. przyszła mi super - pływaczka z niesamowitymi osiągnięciami.

I prośba rodziców, by ich dziecię mogło nie chodzić na 2 godz. wych. fiz. (na 1 by mogło), bo w tym czasie z osobistym trenerem mogłaby sobie pływać.

Oczywiście trenuje dużo, dużo więcej, ale te 2 dodatkowe godziny bardzo by się jej przydały.

Była też dygresja o mizerii zaplecza sportowego mojej szkoły (święta prawda !) i o "marnowaniu" cennego czasu zawodniczki...

No to możliwości są dwie (a może więcej ???):

 1. uczennica nie chodzi na wych. fiz., ma nieobecności usprawiedliwione, a na koniec roku zdaje egzamin klasyfikacyjny..
 2. Rodzice piszą prośbę o indywidualny tok nauki z wych. fiz., wychowawca sporządza opinię, dyrektor zwraca się o opinię do PPP oraz do RP, wydaje odpowiednie zezwolenie, wyznacza nauczyciela - opiekuna i ustala zakres jego obowiązków. A na koniec roku uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny.

Co wybrać ???

Skoro obydwie możliwości kończą się egzaminem klasyfikacyjnym ??? Tyle, że w tej drugiej procedura jakby nieco dłuższa i papierów więcej ....

Ale jeżeli wybiorą pkt 2, to kim jest wtedy trener, nic a nic nie związany ze szołą ?

Kto już to przerabiał ???

OLGIE08-09-2004 18:29:44   [#02]
JA, także z wf, mam dziewczynę mistrzynię Polski w gimnastyce.
krystyna08-09-2004 18:32:17   [#03]
No i co z nią będziesz robić ?
OLGIE08-09-2004 18:43:28   [#04]

ja już z nią zrobiłam - prosba do mnie rodziców o tok indyw. potem  ja i oni do poradni o opinię + opinia wychowawcy + klubu (zob. rozp. o toku z 19 grudnia chyba 2002 roku) i wydajesz decyzję na okres nie krótszy niż rok szkolny, nie chodzi do szkoły na te wuefy, otrzymujesz z klubu inf., w szkole wyznaczasz dziecku opiekuna + robi pokaz (egz, klasyfikacyjny) otrzymuje cela + świadectwo z adnotacją o toku indyw.

- Rychu  taj radził i tak sugerował, ale miałam problemy, bo ni du-du nie mogło pojąc PPP o co mi chodzi, jak dziewczyna zdolna, to czemu ja nie chce przemycać, a ja nie chciałam przemycać tylko oficjalnie...

krystyna08-09-2004 18:49:35   [#05]

ale w tym roz. jest, że:

"§ 4. 1. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia. "

Co to znaczy, po upływie jednego roku nauki ??? W ogóle, w życiu, czy w moim typie szkoły ???

Czekać aż upłynie I semestr ???

OLGIE08-09-2004 18:52:49   [#06]
a, tak - ja robiłam na początku kl. II, trwało to od wrzesnia do marca
krystyna08-09-2004 18:55:46   [#07]

Gaba,

bardzo Ci dziękuję.

A Rychu to Ci radził prywatnie, czy szukać gdzieś tu na forum ???

OLGIE08-09-2004 18:56:32   [#08]
tu się wypowiadał, wpisz w szukaja tok indywidualny
krystyna08-09-2004 18:57:51   [#09]
OK !
krystyna08-09-2004 19:21:37   [#10]

Poczytałam,

ale jeszcze jedna prośba - piękną, wzorcową i na pewno wzorową decyzją podzielisz się Gabo ze mną ???

OLGIE08-09-2004 19:29:42   [#11]
aleś mnie zażyła... piękna i wzorcowa, szukam więc, czy mam tu, czy w szkole, bo jak wszkole, to mogę nie znaleźć
krystyna08-09-2004 19:31:32   [#12]

Gaba,

nie spiesz się !

Ja bardzo grzecznie poczekam......

OLGIE08-09-2004 19:34:05   [#13]
aleś mnie zażyła... piękna i wzorcowa, szukam więc, czy mam tu, czy w szkole, bo jak wszkole, to mogę nie znaleźć
OLGIE08-09-2004 19:36:14   [#14]

 

 

...............................................                                                                                 Kraków, 1 marca 2004r.
(pieczęć szkoły)

 

DECYZJA
w sprawie zezwolenia na indywidualny tok nauki

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.), § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji
indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28) oraz art. 104
Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku
p. XXXX (ojca) z dnia 11 listopada 2003r. (wpływ 12 listopada 2003r.) i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w dniu 26 lutego 2004r. oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krakowie z dnia...................................................................................................... (wpływ 23 lutego 2004r.)

 

Postanawiam -

 

udzielam zezwolenia na indywidualny tok**) nauki ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne

dla ucz. XXXXXX ur. ........................... 19...............r. zam. w ...........................................................................................................................................................................

do dnia ukończenia nauki w gimnazjum.

 

Na opiekuna dziecka wyznaczam p. ............................................................................................................

 

Uzasadnienie

Ania jako mistrzyni Polski juniorek w gimnastyce stopniu ponadprzeciętnym spełniała wymagania przedmiotu wychowanie fizyczne, niewskazane jest dalsze obciążanie uczennicy dodatkowymi wymaganiami, ponadto obciążanie dziecka ponad cykl treningowy może odbić się niekorzystnie na jej zdrowiu. Dziecko ma dobrane w sposób właściwy do swojej kondycji zdrowotnej zestaw codziennych ćwiczeń i pozostaje we właściwej opiece fachowców- trenerów klubowych. Jest uczennicą wybitną, swoje nieobecności powodowane uczestnictwem w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych nadrabia samodzielnie, osiągnęłą  najlepsze wyniki w nauce pośród uczniów kl. I.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Małopolskiego Kuratora
Oświaty w Krakowie, ul. Basztowa 22 w Krakowie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

...........................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Otrzymują:

1) .................................................................................................................................

(imię, nazwisko i adres rodziców)

2) opiekun dziecka.

 

*)      wnioskodawcą może być: uczeń (niepełnoletni za zgodą rodziców), rodzice, za zgodą
rodziców – wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia. Jeżeli wnioskodawcą jest uczeń lub rodzice, wniosek winien być złożony za pośrednictwem wychowawcy lub nauczyciela uczącego ucznia; do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                                                                                 Kraków, 1 marca 2004r.
(pieczęć szkoły)

 

DECYZJA
w sprawie zezwolenia na indywidualny tok nauki

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.), § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji
indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28) oraz art. 104
Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku wychowawczyni i nauczycielki matematyki
p. XXXX z dnia 10 września 2003r. i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w dniu 26 lutego 2004r. oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krakowie z dnia 15 grudnia 2003r. (złożonej w sekretariacie szkoły w dniu 23 lutego 2004r.)

 

 

 

postanawiam

 

udzielić zezwolenia na indywidualny tok**) nauki z przedmiotu matematyka dla ucznia
XXXXXXXXX ur. XXXXXXXX zam. w ...........................................................................................................................................................................

do dnia ukończenia nauki w gimnazjum.

 

Na opiekuna dziecka wyznaczam p. XXXX

 

Uzasadnienie

Marcin jako uczeń wybitnie utalentowany w zakresie dwóch dyscyplin - muzyki i matematyki, uczestnik Funduszu dla Dzieci Utalentowanych w stopniu znacznym przekroczył wymagania programu z matematyki dla gimnazjum.  Tok indywidualny pomoże naszemu uczniowi w dopasowaniu programu nauki do jego indywidualnych potrzeb, a także pomoże pogodzić liczne obowiązki wynikające z nauki w dwóch szkołach oraz wynikające z trudu koncertowania.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Małopolskiego Kuratora
Oświaty w Krakowie, ul. Basztowa 22 w Krakowie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

...........................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Otrzymują:

1) .................................................................................................................................

(imię, nazwisko i adres rodziców)

2) opiekun dziecka

 

*)      wnioskodawcą może być: uczeń (niepełnoletni za zgodą rodziców), rodzice, za zgodą
rodziców – wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia. Jeżeli wnioskodawcą jest uczeń lub rodzice, wniosek winien być złożony za pośrednictwem wychowawcy lub nauczyciela uczącego ucznia; do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń

 

 

 

OLGIE08-09-2004 19:36:51   [#15]
rozsypałó się, jeju
krystyna08-09-2004 20:38:08   [#16]

nic to Gabuś, grunt że super wsad się ostał !!!

pozdrawiam i dziękuję !

grażka08-09-2004 20:51:36   [#17]
Hm, dziewczyny, a jak mógłby wyglądać pokaz (ten egz. klasyfikacyjny) w dyscyplinie strzelectwo sportowe? Karabin pneumatyczny i kulowy?
OLGIE08-09-2004 20:56:05   [#18]

normalnie, idzie se, np. do stolicy... wcyiąga "uk" i z "uku" do "cylu" - bym, trach, trafiony, zatopiony.

ej, "nie wódź mnie na pokusznie, ojców naszych wielki Boże" - oj, ile ustrzeliłabym łbów, naraz! "Hej, Gerwazy, daj gwintówkę, zaraz strzelę tę makówkę" - ale bym załatwiła spraw... a taki by był pokaz... na cała Polskę, albo gorzej.

grażka08-09-2004 21:00:36   [#19]

;)))))))

Gaba, Ty się tu kurka nie śmiej, mam córkę znaną Ci przeca, kadrowiczkę, miszczynie itp, co to jak sirota ostatnia z wychfizu jest zwolniona.

I w zeszłym roku wymiękłam, odpuściłam, nie drążyłam tematu, a teraz mnie tu natchnęłyście, coby legalnie tak jakoś.

I cudownych wizji tu nie snuj, mnie też się oczy zaśmiałay, ale dziecko za moment letnie będzie, a ja za jakieś poduszczenie też się załapię...

OLGIE08-09-2004 21:16:51   [#20]

przecież piszę o góry, do dyra z podaniem o tok indyw. z wf, bo uprawia... pismo z klubu... i do poradni o pozytywną opinię..., a potem pokaz na robinhuda dyrci łabłuszko na "ep", nie trafiamy... i pod dyrci...

Grażka a weźże to załatw legalnie, niech dziewczyuna ma cela z wf.

grażka08-09-2004 21:33:16   [#21]

Dzięki, dzięki - córce się oczy zaśmiały - na tą propozycję pokazu zapewne ;)))

Jutro zaczynam załatwiać papiery.

krystyna08-09-2004 21:43:37   [#22]

Gaba,

a na łeb dyrci nie żadne jabłuszko, tylko naszą ulubioną KN (lub nowe rozp. o ocenianiu - do wyboru) !

Rycho08-09-2004 21:50:07   [#23]

Grażka, a po co?

po co Ty chcesz załatwiać jakieś papiery?
 
Jedynym papierem jaki musisz mieć, to ten, który sama stworzysz, czyli wniosek.
 
W przepisach jest tak:
 
UoSO

Art. 66. 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

A w rozp.  
 4. 1. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia.

2. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

1) uczeń - z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

3. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.

4. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.

Oczywiście, że wychowawca powinien wiedzieć o tym co ma napisać. Ale do tego wystarczą mu np dyplomy. Może ewentualnie być papier z klubu.

Cała reszta (jak to wynika z powyższego) jest sprawą szkoły. To dyrektor (nie Ty) ma się zwrócić o opinię do PPP i rady pedagogicznej.

A Tobie ma wydać zgodnie z kpa decyzję.

Więc siadaj, pisz wniosek i zanoś rano do szkoły. :-))))

grażka08-09-2004 23:57:15   [#24]

Dziękuję bardzo - mam teraz gotową ściągawkę - myślałam właściwie o jakimś pismie od trenera, klubu itp.

No, zobaczymy :)))

Alicja 5509-09-2004 17:54:38   [#25]Aktualności

6 września 2004
Limit na nauczanie indywidualne

W wielu miejscowościach, w tym w Poznaniu, podjęto decyzje, że w roku szkolnym 2003/2004 i 2004/2005 nauczanie indywidualne będzie realizowane w minimalnym limicie godzin - czytamy w Gazecie Prawnej. Tymczasem rzecznik praw obywatelskich uważa, że organy prowadzące szkoły nie mogą arbitralnie, niezależnie od orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, ustalać minimalnego limitu godzin nauczania indywidualnego.

Według organów prowadzących, taką możliwość daje im rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, które przewiduje dolną i górną granicę wymiaru godzin nauczania indywidualnego w bezpośrednim kontakcie z uczniem. Zdaniem rzecznika dolną i górną granicę przewidziano ze względu na różne potrzeby dzieci, uzależnione od stanu zdrowia, a nie ze względu na ograniczone możliwości finansowe jednostek prowadzących szkoły. (GAZETA PRAWNA
OLGIE09-09-2004 18:03:56   [#26]
tok indywidualny a nauczanie indywidualne to jednak różne sprawy... nie mieszajmy tego.
krystyna09-09-2004 18:47:32   [#27]

Wczoraj na naradzie z KO wymieniano i chwalono te szkoły, które mają dużo (niektóre nawet ponad 30) indywidualnych toków i programów nauki. Zachęcano do tej formy pracy z dziećmi szczególnie uzdolnionymi w jakiejś dziedzinie.

Wniosek dla grażki - to nie kłopot, a wręcz przeciwnie, chluba dla szoły !

Kolejne pytania do Gaby - eksperta indywidualnego toku nauki:

 1. Jakie zadania wyznaczyłaś nauczycielowi - opiekunowi ?
 2. Czy trener pod koniec roku (przed klasyfikacją) powinien coś o pracy i osiągnięciach dziewczyny napisać - i do kogo, do dyrektora szkoły, czy tego nauczyciela opiekuna ?
 3. Kiedy taki uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny ? Czy dopiero po klasyfikacyjnej RP, na której się stwierdzi że jest on nieklasyfikowany z takiego i takiego powodu i wyznaczy się mu termin tego egzaminu ?

I cały czas się zastanawiam, czy jest sens załatwiania tego indywidualnego toku, skoro uczennica:

 1. na 1 godz. wych. fiz. w tygodniu będzie obecna, będzie ćwiczyła i będzie dostawała oceny,
 2. podczas pozostałych 2 godz. w tygodniu będzie pływała z obcym trenerem - można jej wtedy pisać nieobecność usprawiedliwioną i o nic się nie martwić,
 3. w czasie 1 godz. szkolnego wych. fiz. może uzbierać wystarczająco dużo ocen cząstkowych, by zostać normalnie sklasyfikowaną, mimo 2/3 godz. nieobecności.

No i co wybrać, by było zgodne z prawem i jak najlepsze dla ucznia (a przy okazji najwygodniejsze dla dyra...) ???

OLGIE10-09-2004 00:43:02   [#28]

1. Opiekować się - dzieckiem, rodzicem, dbać o przepływ informacji, pilnować terminów, organizować egzaminy klasyfikacyjne (pokazy) tuż przed posiedzeniem RP... prowadzić teczkę dziecka...

- fajnie będzie taki pokaz z pływania na sucho zrobić...

- nie wiem, co masz robić i zrobić, bo to każdy musi sam.

Z tą ilością 30 sztuk, to po pierwsze nie wierzę, po drugie przesada, po trzecie - ale ktoś bogaty, a jaka gmina szczodra, myślałby kto... - u nas wolno, ale trzeba zrobić analizę kosztów, bo z wf no to beznakładowo, ale z matmy ja musiałam dać dwie godziny ekstra i traktować je jako ponadwymiarowe...

krasnoludek zadyszek26-03-2007 20:15:30   [#29]

podnoszę bo mam kłopot

Mam pytanie o pomoc z chyba nietypową sprawą indywidualnego toku - dla mnie coś tu śmierdzi, może jestem przewrażliwiona. Ale po kolei.

Do naszej szkoły - LO, w rankingu w Wawie w okolicach 45 miejsca, więc nie wylęgarnia olimpijczyków czy szeroko znana stajnia geniuszy - ni z tego ni z owego 4 dni temu zgłasza się mama z dziewczynką, która - wedle słów mamy - ma ITN ze wszystkich przedmiotów, przyznany od początku tego roku szkolnego (czyli od początku LO, bo dziewczynka chce do I klasy) przez poradnie psych-ped w innym mieście. Dziewczynka skończyła tam gimnazjum i wtedy zgłosiła się sama do poradni, która oceniła ją jako zdolną, w wyniku czego szkoła ma jej przyznać ITN z wszystkiego. Tak wygląda opowieść mamy. W rodzinnym mieście panna nie poszła do LO, bo przeniosła sie z mamą do Warszawy, poszła do liceum prywatnego, którego nazwy nie chce podać. Teraz, ponieważ szkoła okazała się za droga, przychodzą do nas i proszą o przyjęcie dziecka. Dziewczynka odmawia uczenia się z klasą, mówi, ze szkoda jej czasu, będzie się wszystkiego uczyć sama i przychodzić zaliczać. Na pytanie, jakie działy przerobiła np. z biologii nie potrafi odpowiedzieć. Na pytanie, jakie przedmiot interesuje ją najbardziej, mówi po dłuższym milczeniu, że psychologia, a szkolny to nie wie. Olimpiady, konkursy, inna działalnośc dla wybitnych uczniów - w niczym nie brała udziału. Na pytanie, czemu wybrała naszą szkołę, mama nie dopuszcza jej do głosu i mówi, ze z rankingu szkół. Wyrażam zdziwienie i pytam, na którym miejscu w rankingach jesteśmy - mama nie wie (!) i zmienia temat, opowiadając o tym, jak szkoły z czołówki rankingów bywają przereklamowane.

Jedyny "dokument" jaki widze to świstek z wypisanymi ocenami - jest ich dużo, po 8-10 z każdego przedmiotu, same 5 i 6. Świstek nie ma pieczątki, żadnego oznaczenia szkoły, nic - po prostu napisana na komputerze lista przedmiotów i ręcznie wpisane oceny. Wszelkie dokumenty, swiadectwo gimnazjalne, opinia z poradni wg słow mamy leżą w prywatnej szkole, a ta odmawia ich wydania, bo mama zalega z czesnym.

Mama w mojej ocenie (może domorosły ze mnie psycholog, ale coś tam wiem o erystyce i manipulacji) mama dziewczynki używa techniki zamglenia i zagadania przeciwnika, lawiruje, nie podaje żadnych szczegółów, dziewczynka głównie milczy i broni się przed wizją uczenia w klasie, dyrekcja mojej szkoły już niemal (choć ją ze szkolnym pedagogiem powstrzymujemy) zgadza się na przyjęcie dziewczynki, a potem robi nam awanturę, kiedy wspominamy o niejasnościach, że rzucamy kłody pod nogi geniuszowi.

Sprawa mocno mnie interesuje, bo geniusz byłby dopisany do mojej klasy, a ja jego opiekunem - nie jesstem advocatus diaboli, ale coś mi się tu nie podoba, i to mocno...

Jakieś pomysły? Co sprawdzić, co zdrobić i - najwazniejsze - jak hamować euforię dyrekcji, która sądzi, ze to splendor dla naszej szkoły i jest oczarowana erystyką mamy?
dhausner26-03-2007 20:38:51   [#30]
nalezy dokumenty sprawdzić, wyniki egzaminu gimnazjalnego i szkoła prywatna powinna przesłac wyniki klasyfikacji śródrocznej. Jezeli nie ma sa telefony - nie przyjmować bez dokumentów przecież mała mogła wogóle do szkoły nie chodzić
Roman K26-03-2007 20:42:06   [#31]

Jak na mój gust to ściema ;);) dużej klasy.

Dokładniej jak moja przedpiśczyni;);) mówi

Dokumenty. Wszystkie!!!

Wszystkie na początek! Później można rozpocząć rozmowę i ustalenia.

zgredek26-03-2007 21:00:23   [#32]
po pierwsze nie mogła dostać indywidualnego toku od początku nauki - w szczególnych przypadkach można przyznać po śródrocznej klasyfikacji
krasnoludek zadyszek26-03-2007 21:03:15   [#33]
a prawda:) dobry argument dla dyrekcji:)

jak macie jeszcze jakieś pomysły, chętnie poczytam.
zgredek26-03-2007 21:06:56   [#34]

po drugie to nie poradnia przyznaje indywidualny

1. wniosek

2. dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej i poradni

3.  obie opinie muszą być pozytywne

zgredek26-03-2007 21:09:15   [#35]

moim skromnym zdaniem za późno jest już na to, aby przyznać na ten rok indywidualny tok

a resztę to już przedmówcy napisali - śliskie to jest jak nic

OLGIE26-03-2007 21:09:47   [#36]
wg mojej opinii - tak trochę to na wyrost, dyrektor szkoły wydaje decyzję o takim toku, ale tylko na potrzeby własnej szkoły. By była taka opinia dziecina musi przepracowac rok w danej szkole... mozno coś tu nie gra. By dostać TI trzeba więc byc uczniem conajmniej na końcu I, a przed II, nie póxniej niż na końcu drugiej...
krasnoludek zadyszek26-03-2007 22:51:37   [#37]
Dołożę jeszcze jedno pytanie:

czy na 100% par. 4.1 mówi o roku nauki spędzonym w danej szkole? Nie o uczeniu się w ogóle? Ten wniosek bardzo mi pasuje, zeby udowodnić dyrekcji, że możemy miec do czynienia z przekrętem, ale muszę mieć jednoznaczna interpretację przepisu.
Majka26-03-2007 23:22:06   [#38]
Potwierdzam Gabę.
zgredek26-03-2007 23:28:25   [#39]

a ja nie bardzo;-) tę gabę potwierdzam

niekoniecznie na potrzeby tylko swojej szkoły

uczeń, który miał przyznany indywidualny tok w danej szkole z chwilą przeniesienia do innej może go mieć dalej - wystarczy, żeby dyrektor nowej szkoły zezwolił

to znaczy chodzi mi o to, że nie trzeba całego opiniowania RP i poradni

decyduje dyrektor

rzewa27-03-2007 05:53:02   [#40]

owszem, ale

musi mieć podstawę... czyli wracamy do tych dokumentów, bez których się wogóle nie przychodzi w takiej sprawie na rozmowę.

Bez dokumentów dyrektor nie powinien wogóle kontynuować rozmowy - wszystko dobrze, ale dokumenty proszę.... :-)
OLGIE27-03-2007 05:58:10   [#41]

to niech dadzą decyzję o takim toku - ja wkleję swoją, by porównać, co winno w niej być...

- nie możesz mieć toku indywidualnego bez decyzji... innego dyrektora

OLGIE27-03-2007 05:59:23   [#42]

a decyzja może wyglądac np. tak:

 

 

 

 

...............................................                                                                                      Kraków, 1 marca 2004r.
(pieczęć szkoły)

 

DECYZJA
w sprawie zezwolenia na indywidualny tok nauki

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.), § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji
indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28) oraz art. 104
Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku
p. E.K. z dnia 10 września 2003r. i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w dniu 26 lutego 2004r. oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krakowie z dnia 15 grudnia 2003r. (złożonej w tut. sekretariacie w dniu 23 lutego 2004r.)

 

 

 

postanawiam

 

udzielam zezwolenia na indywidualny tok**) nauki z przedmiotu matematyka dla ucznia
XXXXXXXXX ur. XXXXXXXX zam. w ...........................................................................................................................................................................

do dnia ukończenia nauki w gimnazjum.

 

Na opiekuna dziecka wyznaczam p. XXXX

 

Uzasadnienie

Marcin jako uczeń wybitnie utalentowany w zakresie dwóch dyscyplin - muzyki i matematyki, uczestnik Funduszu dla Dzieci Utalentowanych w stopniu znacznym przekroczył wymagania programu z matematyki dla gimnazjum.  Tok indywidualny pomoże naszemu uczniowi w dopasowaniu programu nauki do jego indywidualnych potrzeb, a także pomoże pogodzić liczne obowiązki wynikające z nauki w dwóch szkołach oraz wynikające z trudu koncertowania...

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Małopolskiego Kuratora
Oświaty w Krakowie, ul. Basztowa 22 w Krakowie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

...........................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Otrzymują:

1) .................................................................................................................................

(imię, nazwisko i adres rodziców)

2) opiekun dziecka

 

*)           wnioskodawcą może być: uczeń (niepełnoletni za zgodą rodziców), rodzice, za zgodą
rodziców – wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia. Jeżeli wnioskodawcą jest uczeń lub rodzice, wniosek winien być złożony za pośrednictwem wychowawcy lub nauczyciela uczącego ucznia; do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń

 

 

 

OLGIE27-03-2007 06:01:20   [#43]

prawo mówi:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

§ 2.

 1. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.
 2. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki, o którym mowa w § 5.

§ 3.

Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły.

§ 4.

 1. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
 2. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

1) uczeń - z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),

2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

 1. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.

§ 5.

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
 2. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.
 3. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy uczeń ma realizować indywidualny tok nauki według indywidualnego programu nauki.

§ 6.

Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 7.

 1. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 3. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.
 4. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, może on kontynuować indywidualny program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został przyjęty.

§ 8.

Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

§ 9.

Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.

§ 10.

Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może - na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia - dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

§ 11.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z tym że uczeń realizujący indywidualny tok nauki, z wyjątkiem ucznia klas I-III szkoły podstawowej, jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i sportu: K. Łybacka

 

 

krasnoludek zadyszek27-03-2007 07:33:04   [#44]
Czy waszym zdaniem"przejście" oznacza tu "zmianę szkoły, przeniesienie z jednej szkoły do szkoły na tym samym etapie edukacyjnym" (z LO do LO, z gim do gim), czy "przejscie do kolejnego etapu ed."?

Bo ta moja panna ma jakoby opinie wydaną PO gimnazjum, ktora ma sie liczyc DO liceum - czyli nie wydano jej po roku/okresie w liceum, jak pisze p. 4.1.
Bas27-03-2007 08:13:30   [#45]
Też mam ITN, ale myślę, że w przypadku wf można skorzystać również z furtki, jaką daje realizacja 4 godz. w formie innej niż zajęcia lekcyjne.  Tę czwartą można rozciągnąć...
rzewa27-03-2007 09:29:01   [#46]
krasnoludku, tu chodzi o przejście w ramach tego samego etapu edukacyjnego, gdyż decyzję o ITN wydaje się na etap edukacyjny.

Dyrektor może wydać decyzję posiłkując się opinią ppp po gimnazjum, ale 1. nie wiem czy nie zechce świeższej, 2. może ją wydać co najmniej po klasyfikacji śródrocznej -> czyli matka powinna okazać decyzję dyrektora... i nie może twierdzić, że szkoła nie chce jej udostępnić, bo wydając decyzję dyrektor jest obowiązany przekazać 1 egz. rodzicom ucznia.
barkuk16-01-2013 20:34:41   [#47]

Proszę o pomoc w sprawie indywidualnego toku nauczania.

UCZENNICA  klasy 3 gimnazjum -uzdolniona z wychowania fizycznego- przygotowuje się do mistrzostw Europy.

Wczoraj wpłynęło podanie/ wiem ma być wniosek/ o indywidualny tok nauczania.Znam już całą procedurę /opina z  ppp, opina RP/.

Pytanie mam następujące- Czy teraz po zakończeniu półrocza nie jest za późno.

ITN  decyzją  dyrektora przyznaje się na czas nie krótszy niż 1 rok. Od 1 .09 uczennica będzie uczyła sie w szkole ponadgimnazjalnej, zatem będzie to inny etap edukacyjny.

Pomóżcie, poroszę.

barkuk16-01-2013 21:05:18   [#48]

Proszę o pomoc. CZY mogę wydać decyzję o indywidualnym toku nauczania w sytuacji, kiedy uczennica konczy za 1/2 roku naukę w gimnazjum/ W rozporządzeniu jest napisane,ze nie krócej niż na rok.

rzewa17-01-2013 07:24:05   [#49]

moim zdaniem nie, ale... razem z n-lami starałabym się jej ułatwić to przygotowanie do mistrzostw uelastyczniając wszystko co tylko możliwe do granic zakreślonych wyraźnie przez prawo - np. korzystając z możliwości jakie daje rozp. o ppp oraz autonomia szkoły (co już wyżej opisano)

niestety bez oficjalnego przyznania ITN, gdyż na to w tej chwili jest już za późno, ale poinformuj rodziców, żeby na następnym etapie edukacyjnym zadbali o to od razu

Power421-01-2013 17:03:33   [#50]

ten wątek jest również  bardzo istotny

-tak jak nauczanie indywidualne w określonych przypadkach, na co czasem wpływu nie ma dyrektor szkoły/wychowawca klasy/pedagog

wystarczy, że lekarz nie wie czemu ma służyć orzeczenie(pod jakim kątem ma sprawdzić problem z dzieckiem/chorobę) i kiedy nauczanie indywidualne można przydzielić/zastosować
albo rodzic nie chce pójść do lekarza czy do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i mamy różne medialne sensacje i itp. czasem z dyrektorami szkół w roli głównej, których obwinia się o rzekomą nieudolność jak np. w jakimś innym wątku przykładowo wskazano

-i możliwość promocji  w I etapie SP do klasy programowo wyższej w trakcie roku szkolnego-uważacie że warto rozważyć możliwość wnioskowania o zmianę rozporządzenia w zakresie możliwości śródrocznej promocji w II etapie-?

 

część rodziców chyba mogła popełnić błąd nie wysyłając ucznia jako 6 latka do szkoły w okresie przejściowym

 

a mogą istnieć przypadki przedszkoli lub grup w przedszkolu, które nadal uczą pisać przed pójściem dziecka do szkoły

(pamięci  pewnej byłej lub obecnych dyrektorek przedszkola , które w przedszkolu wymagały/ją tego, co mówi prawo/metodycy kz- ku uciesze jednych i strapieniu bądź niezrozumieniu innych ...)


post został zmieniony: 21-01-2013 17:05:16
strony: [ 1 ][ 2 ]